Uw-Belastingspecialist.nl

Het belastingplan 2017 brengt weinig schokkende wijzigingen voor ondernemers.

Investeringsaftrek
Het kabinet trekt meer geld uit voor investeringsaftrek
KIA,  kleinschaligheids inversteringsaftrek
EIA   energie investeringsaftrek
MIA   milieu investeringsaftrek

Auto van de zaak
Het algemene tarief voor de bijtelling voor ptivé gebruik van de auto van de zaak wordt met 3% verlaagd tot 22%. In de verschillende emissieklassen zit nog nu enig verschil maar zal vanaf 2020 alleen nog uit twee klassen bestaan nl 4% bijtelling voor nul-emissie auto’s en het algemene tarief van 22% voor alle andere voertuigen.

Vennootschapsbelasting

De eerste schrijf in de VPB wordt in stappen verhoogd
Per 2018 wordt de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) verhoogd van € 200.000 naar € 250.000. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het fiscale vestigingsklimaat van Nederland aantrekkelijk blijft.

Vanaf 2020 wijzigt de VPB nog verder.
In 2020 gaat de eerste tariefschijf van € 250.000 naar € 300.000 en per 2021 van € 300.000 naar € 350.000. Deze verhoging is voordelig voor alle organisaties die onder de VPB vallen en in het bijzonder het mkb.

OB oninbare vorderingen
Het terugvragen van OB op oninbare vorderingen wordt vanaf  1 januari 2017 eenvoudiger. De administratieve rompslomp die bij de huidige werkwijze komt kijken wordt met het door staatssecretaris Wiebes ingediende voorstel een stuk eenvoudiger. 
Lees meer?  klik hier

Tarieven IB-schijven gaan omhoog

De tarieven voor de inkomstenbelasting gaan in de tweede en derde schijf met 0,40% omhoog. De verhoging van de derde schijf wordt beperkt met € 400.

Na een aantal moeilijke jaren weer beter met de Nederlandse economie. Daardoor worden enkele bezuinigingen geschrapt. In de tweede en derde schijf van de IB gaan de tarieven omhoog.. Dit komt door enkele fiscale maatregelen op het gebied van inkomensbeleid, zoals de verhoging van de maximale algemene heffingskorting en de ouderenkorting en maatregel uit het Belastingplan 2016. 

Door indexatie zou deze grens van de derde schijf in 2017 worden verhoogd naar € 67.472. In het Belastingplan 2017 wordt echter voorgesteld om de verhoging te beperken met € 400 naar € 67.072.  

 

Ook particulieren krijgen met wijzigingen te maken

Aftrek voor monumentenzorg,
Panden die vallen onder de regeling voor monumentenpanden wordt afgeschaft in het belastingplan 2017

Aftrek scholing
De aftrek voor scholingaftrek wordt per 2018 afgeschaft. Hiervoor komt een systeem met scholingsvoucher voor in de plaats voor met name mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn scholing te volgen, maar van het maatschappelijk belang van scholing groot. is.

Schenking vrijstelling
In het belastingplan 2016 is reeds aangekondigd dat de verruimde vrijstelling voor de eigen woning terugkeert. Belastingplichtigen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar hebben eenmalig recht op een schenking vrijstelling van € 100000 al dan niet gespreid over 3 achtereenvolgende kalenderjaren. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede jaar nadat de eerste schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning. Omdat er van een gespreide schenkingsperiode gebruik kan worden gemaakt is de termijn voor het opleggen van een aanslag met twee jaar verlengd tot vijf jaren.

Box 3 heffing in 2017
De forfaitaire vermogens rendementsheffing van nu 4% ligt al tijden ter discussie. Met het belastingplan heeft de overheid gemeend hieraan tegemoet te komen door op basis van een vermogensmix  een forfaitair rendement te bepalen.
Gegeven het feit dat een hoog vermogen meer rendeert wordt dit zwaarder belast
Op basis van de voorlopig vastgestelde rendementen; definitieve vaststelling in 2016.

Vermogen
meer dan
Vermogen
niet meer dan
Vermogensmix
 
Forfaitair
rendement
       
             0      25.000   Vrijgesteld
     25.000    100.000 67% sparen + 33% beleggen 2,91%
   100.000 1.000.000 21% sparen + 79% beleggen 4,69%
1.000.000              – 100% beleggen 5,50%
 
Ingangsdatum deze wetsvoorstellen is 1 januari 2017. Deze voorstellen moeten nog door de Staten Generaal worden beoordeeld en goedgekeurd