Uw-Belastingspecialist.nl

Als een debiteur zijn openstaande rekening niet betaald dan kunt u, als u de juiste procedure volgt de OB terugvragen.  Dit terugvrgaen brengt enige administratieve rompslomp met zich mee.
Het kabinet wil de voorwaarden om dit bedrag terug te vorderen versoepelen.

Als u nu de OB op een oninbare vordering wil terugvragen, moet u hiervoor een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst richten. Het verzoek moet alle feitelijke en aantoonbare informatie bevatten waaruit blijkt dat de debiteur nog niet of gedeeltelijk niet heeft betaald en dat ook niet zal doen. Aantoonbaar moet u uw inspanningen om betaling te verkrijgen kunnen overleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een brief van de curator over faillissement toe te voegen of door brieven van een incassobureau mee te sturen. 

Per 1 januari 2017 OB terugvragen eenvoudiger

De regels voor het terugvragen van OB op oninbare vorderingen moeten per 1 januari 2017 soepeler worden. De staatssecretaris van Financiën heeft hiervoor een voorstel ingediend. Als er één jaar na opeisbaarheid van het factuurbedrag nog niets of slechts voor een deel is voldaan, ontstaan er recht op OB-teruggave. Een factuur met een uiterste betaaldatum op 11 november 2016  welke op 11 november 2017 nog niet (geheel) is voldaan, kunt u de OB over het niet betaalde deel op deze factuur al terugvragen. Het is dan zelfs toegestaan (wat nu niet mag) deze teruggave  in mindering te brengen op de reguliere aangifte OB  over het tijdvak waarin duidelijk wordt dat de debiteur niet zal betalen. Hiervoor hoeft u dan niet een apart verzoek in te dienen voor de teruggaaf van deze OB. Mocht u later toch het openstaande bedrag alsnog (deels) ontvangen, us de OB opnieuw (deels) verschuldigd. De beoogde ingangsdatum van dit conceptwetsvoorstel is 1 januari 2017.

Deze regeling zal er waarschijnlijk toe leiden dan u de toekomst sneller en eenvoudiger de BTW op oninbare vorderingen terug kan krijgen.